Behandlingen

Brokks hus reguljära verksamhet bygger på nedanstående huvudkomponenter:

Kognitiv beteendeterapi - med vår legitimerade psykoterapeut utifrån en relations-orienterad grund. Återfallsprevention - med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi.

Gruppverksamhet - med teman som innefattar en helhetssyn på människan: fysisk och psykisk hälsa, social utveckling, beroendeproblematik och personlig utveckling. Av särskild vikt är att uppmärksamma barnperspektivet.

Social färdighetsträning - relationsfärdighetsträning, problemlösningsförmåga och andra sociala färdigheter, för att uppnå en livsstil i balans, finns integrerad i alla delar av verksamheten. med denna målgrupp, och finns integrerad i alla delar av verksamheten.

Fysisk hälsa - motion, friskvård, god sömn, matvanor mm är viktiga delar för en människas fysiska välbefinnande. Inom KBT:n benämner man en sådan sund balans som de ”etablerande omständigheter”, den grund varifrån en människa varje dag möter sina utmaningar.

Kreativa uttryck - inbegriper bl a musicerande, målande/tecknande, bild- och videoskapande. Målsättningen är att deltagare genom den kreativa aktiviteten och en tillitsfull interaktion med terapeuten förvärvar ökande relationsfärdigheter, förbättrad självkänsla mm.

Befrämjande av missbruksfria sociala arenor - vi arbetar aktivt för att deltagarna ska finna sociala sammanhang utan koppling till ”missbruksvärlden”. Det kan gälla t ex aktiviteter i en idrottsförening eller en kvällskurs på ett studieförbund för att därigenom finna salutogena sammanhang att vistas i. Det är också av yttersta vikt att så snart en stabil drogfri period uppnåtts börja arbeta för att finna sysselsättning i form av t ex arbete, praktik eller utbildning.

Anhörigarbetet - vi vill forma en social situation där relationer till familj, släkt och vänner är välfungerande och befriad från missbruksrelaterad problematik.

Utöver den reguljära verksamheten kan vår personal kontaktas vid behov (vardagar kl. 16.00-22.00, helger kl. 10.00-22.00). Vi erbjuder också kvälls- och helgaktiviteter. Vårt öppenvårdsalternativ för kvinnor heter Hlins hus.